0

KAZAR ZAINA -Konkani Songs Lyrics by Alfred Rose & Rita Rose

KAZAR ZAINA by– Alfred Rose & Rita Rose

Padri: Christopher ani Gloria, tumi aiz Altara mukhar aileant satvo
sakrament zodche pasot, Ani anv Pr. Agnel, tumche donui familicho ixtt,
tumchem resper
kortam. Lognacho ekvott zoddunk tumchi khoxi dekun, eka mekacho uzvo ath
dhorat ani Deva mukhar ani tache Povitr sobhe mukhar tumchi koblat
ucharat.Christopher, tum Gloriak tuji potinn mhunn mandun ghetai?
Chris: Vhoi anv mandun ghetam
Padri : Sukhant toxem dukhant, piddent toxem bolaikent, tika visvaxi
rautoloi? Ani tujea sogllea jivitant ticho mog kortoloi? Ani tika manan
lekhtoloi mhunn bhass ditai?
Chris: Vhoi anv bhas ditam
Padri : Gloria tum Christopherak tuzo poti mhunn mandun ghetai?
Gloria : Nammm, anv tache lagim kazar zainam..anv tache lagim kazar zainam
Padri : Kitem? Kazar zainai? Kazar zaumche pasot tum aiz tachea sangatak
Altara mukhar ailaim..Novean chintun tuzo zabab di..
Gloria : Nammm..anv tache lagim kazar zainam…anv tache lagim kazar
zainam..zainam

Chris: Kazarak lokak tuvem kovit dadloi,
Altara mukhar tuvem mhaka adloi,
Punn sogleam ujir kazar zaina mhunn, sangon kikont keloi,
Dha zannam modem mhaka lojent ghatloi,
Mojea mai paichea kalzak dhoko diloi,
Oxem korun sang Gloria koslo inam zoddloi,

Gloria: Guneanv bogos, guneanv bogos maka,
Novro mozo, assa sangtam tuka,
Tuzo tosoch, mozo fudar pidear zal’lo maka naka.
Bogxi maka anvem dukhoila zalear tuka…x2}

C: Koslem hem kortub tujea mai paichem,
Vibadunk sukh mojea sonvsarachem,
Oxem korunk sang kitem anvem, pirdear kellam zait tumchem,
Ekuch utor sanglelem tor tujem, sert korchonam mojea kazarachem,
Pun padri mukar kazar zainam mhunn sangonk hem kortub zobor nhoim tujem.

G: Zitt kornakai mhunonk laglim mai pai,
Jiv diteleanv, magir roddonakai,
Tujea mogiak sodd, ami kazar korta thoim tunvem zaunk zai,
Respera dis padrik sangchem podlem naslo upai..x2}

C: Itlo teomp respetan anv raulolom,
Khoimchea cheddva borobor bhonvom naslom,
Punn kosloch mozo guneanv nastana, lojechea chiklan podd’lom,
Loka modem koso atam anv bhonvtolom, amigank koxem tondd hem dakoitolom,
Oxem goddlam mhunn konnak xinntolom, vo tujea mai paik xiraptolom.

Both: Kitlim cheddvam, aiz roddtat dukanim,
Forsan kazar, keleant tanchea mai-painnim,
Aplinch fullam, pisddun udoileam kitlea avoi-bapainim,
Bogxi maka /tuka, mojem jivit bhorlem kantteanim…x2}

Filed in: Alfred Rose Tags: , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Leave a Reply

Submit Comment

© 2016 Konkani Songs Lyrics. All rights reserved by respective Lyricists.
Read previous post:
KANTEANCHEM DENNEM – Konkani Songs Lyrics by Alfred Rose & Rita Rose

KANTEANCHEM DENNEM – by Alfred & Rita Rose RR: Kazar anv zalim punn gharan matui suseg nam, Ailo dis zogddim...

Close